Årsmeldingar.
Årsmelding 2016

Kvinnherad Folkemusikklag

Årsmeldinga for 2016 ligg under

Aktuelle linkar - Diverse


Årsmelding 2015
Kvinnherad Folkemusikklag    

Årsmeldinga for 2015 ligg under

Aktuelle linkar - Diverse  


Årsmelding 2014
Kvinnherad Folkemusikklag  

Årsmeldinga for 2014 ligg under                                               Aktuelle linkar - Diverse   


    

Årsmelding 2013
Kvinnherad Folkemusikklag

Årsmeldinga for 2013 ligg under
Aktuelle linkar - Diverse
Årsmelding 2012
Kvinnherad Folkemusikklag

Årsmeldinga for 2012 ligg under
Aktuelle linkar - Diverse


Årsmelding 2011
Kvinnherad Folkemusikklag

Årsmeldinga for 2011 ligg under
Aktuelle linkar - Diverse


Årsmelding 2010.

Kvinnherad Folkemusikklag                                           

 

                                    Årsmelding for 2010

 

Styret/tillitsvalde

 

Desse har sete i styret:

 

Magnar Eide            Leiar        

Svale Naterstad       Kasserar

Laila Seglem           Sekretær

Arne Draugsvoll      Styremedl.

Arne Sunde             Varamedl.

Karin Thauland       Varamedl.

 

Andre grupper:

Valnemnd: Dagfrid Berge, Irene Bjørke, Arne Jordan

Revisorar:Arne Draugsvoll, Øyvind Hardeland

Repertoarnemnd: Arne Draugsvoll, Magnar Eide, Svale Naterstad

Utval for oppl./rekruttering: Laila Seglem (leiar), Irene Bjørke, Arne Jordan

Musikalsk leiar: Arne Draugsvoll

 

Møter/styremøter

Etter årsmøte i januar 2010 har me hatt 2 styremøter. Det har dessutan vore diskutert saker på tradisjonelt vis i matpausen på øvingane.

Arne D. , Laila, Dagfrid, Magnhild og Kristian møtte då kulturskulen ba inn til orientering/diskusjon om folkemusikkveka som skal arrangerast i Kvinnherad i 2012.

 

Medlemstal

Medlemstalet pr. 31.12.2010 var 26,- av desse er 5 direkte (lokale) medlemar.

Talet ved forrige årsskifte var og 26,- då med 4 direkte medlemar.

 

Aktivitetar, øving ol.

 

Me hadde øving frå 5.januar til og med 15.juni og frå 31.august til og med 15.desember i 2010.

Med øvingskveldar, speleoppdrag, landskappleik oa har me vore samla 42 gonger i 2010.

I gjennomsnitt har me vore 7,5 deltakarar på samlingane. Tilsv.tal i 2008 og 2009 var hhv. 43/8 og 39/8,3

 

 

 

Reising/Festivalar

 

Landskappleiken var i 2010 på Voss 23.- 27.juni. Me var 10 frå laget og spelte til dans på fredagskvelden.

Kari Malmanger stillte i klasse Vokal A og vart nr.13.

Vestlandskappleiken 2010 var på Lofthus 1.- 3.otober. Irene deltok i klasse ”Hardingfele senior” og kom på 17. plass.

 

 

Arrangement

I samband med årsmøtet 2010 ba laget inn til festmiddag med etterfylgjande dans i Olaløo.

Ellers  har ikkje laget stått for eigne arrangement eller kurs dette året.

 

Speleoppdrag.

- Laurdag 13. februar spelte laget på Husnes Storsenter i samband med Kvinnherad

  Kulturfestival etter oppmoding av ”Frivilligsentralen”.

- Onsdag 19.mai spelte me på Husnestunet på Røde Kors sin ”Syng med oss”- dag.

- 7.august ynskte Kari Malmanger at me skulle feira ”stadfestingsbryllupp” med ho i

  Sogndal. Etter initiativ av Arne S. var me 6 stk som stillte og spelte på låvedans.

- 28. november spelte med på konserten til ”Røysterett for alle” si tilstelling i

  aktivitetshuset i Uskedalen.

- 15.desmber spelte me på 2-kryss sitt julebord på ”Snikkeriet”.

- 18. desember spelte me for ”handelsstanden” i Rosendal.

 

   

Opplæring /Utlån av feler/Rapport frå Utval

 

Aktiviteten rundt opplæring og rekruttering må vel seiast å ha vore laber siste året. 2 feler har framleis vore utlånt ( Gina Albrethson og Idunn Uglehus Bøyum) Idunn har vore på ei øving med Arne Jordan.

Det positive er at Magnhild i slutten av året har overteke ei av utlånsfelene og starta

ein karriere som felespelar.

 

 

Heimesida.

 

Det er ikkje alltid like lett å ”halda liv” i heimesida. Men redaktøren tykkjer trass alt at det er nyttigt for laget. Sidene er framleis mykje besøkt og melodiane på repertoar-

sida  vert ofte lasta ned.- uvisst av kven.

 

                                                                                            Økonomi/Rekneskap/Eiga

 

Økonomien i laget må seiast å vera tilfredsstillande. Bankinnskotet pr 1.1.2011 er kr.17499,46 mot kr. 16925,49 året før.

 

Me har kjøpt lydutstyr for kr. 36.816,- . Dette er betalt med kr. 32.000,- i tilskot og

kr. 4.816,- av eigne midlar. Spesifikasjon av utstyret vert lagt ved årsmeldinga.

 

Laget har kjøpt 28 T-skjorter. Av desse er 18 seld til medlemar for kr. 250,- pr stk.

Dvs. at me har 10 stk. på lager til ein verdi av kr. 2500,-. Netto kostnad for laget i år

er kr.7297,88 – kr. 4.500,- (250,-x 18) = kr 2.797,88.

 

Som nemnt i årsmeldinga for 2009 ville laget stryka ei gjeld på kr.2000,- som Arne Draugsvoll hadde, mot at han testamenterte felene sine til laget. I tillegg har han fått tilbakebetalt kr. 2000,-. Testamentet er no skreve og registrert hjå sorenskrivaren.

 

 

Tilskotsordningar.

 

For haustsemesteret 2009 fekk me utbetalt kr. 2770,20 og for vårsemesteret 2010 kr.4400,-. Tils. kr. 7170,20. Oppgjersskjema for hausten 2010 er sendt inn og likeeins søknad for vårsemesteret 2011.

 

Me har fått inn på konto kr 4326,65 frå Norsk Tipping i år. ( Grasrotandelen )

 

Etter søknad fekk me kr.13.000,- frå ”Musikkutstyrsordningen” til kjøp av lydanlegg.

Like eins fekk me kr.19.000,- frå SR-bank til same føremål.

 

Generelt

 

Øvingane i 2010 har vore positive sett under eitt. Ujamt frammøte er framleis eit minus for å få til gode øvingar. Det har vore vellukka med meir delte øvingar som

var eit ynskje på årsmøte i fjor. Meir utfordrane melodivalg har gjeve meir utvikling

i lagspelet. Me slit med å få fleire feler med i laget. Det vert spanande og utfordrane å sjå utviklinga  i komande år.

Det må nemnast som svært positivt at Magnhild Berge fekk tildelt kulturstipend i året som gjekk.

 

    

                                                 -  Styret -


                                

Årsmelding for 2009.

Kvinnherad Folkemusikklag                               side 1 av 3     

 

                   Årsmelding for 2009

 

Styret/tillitsvalde

 

Desse har sete i styret:

 

Magnar Eide            Leiar        

Svale Naterstad       Kasserar

Laila Seglem           Sekretær

Arne Draugsvoll       Styremedl.

Arne Sunde             Varamedl.

Karin Thauland        Varamedl.

 

Andre grupper:

Valnemnd: Dagfrid Berge, Irene Bjørke, Arne Jordan

Revisorar:Arne Draugsvoll, Øyvind Hardeland

Repertoarnemnd: Arne Draugsvoll, Magnar Eide, Svale Naterstad

Utval for oppl./rekruttering: Laila Seglem (leiar), Irene Bjørke, Arne Jordan

Musikalsk leiar: Arne Draugsvoll

 

Møter/styremøter

Etter årsmøte i januar 2009 har me hatt 3 styremøter. Det har dessutan vore diskutert saker på tradisjonelt vis i matpausen på øvingane.

Repertoarnemnda hadde møte 18.08.09.

 

Medlemstal

Medlemstalet pr. 31.12.2009 var 26,- av desse er 4 direkte (lokale) medlemar.

Talet ved forrige årsskifte var 23.

 

Aktivitetar, øving ol.

 

Me hadde øving frå 13.januar til og med 16.juni og frå 25.august til og med 15.desember i 2009.

Med øvingskveldar, speleoppdrag, landskappleik oa har me vore samla 39 gonger i 2009.

I gjennomsnitt har me vore 8,3 deltakarar på samlingane. Tilsv.tal i 2008 var 43 / 8.

 

Reising/Festivalar

Laget stillte ikkje på Blømingsfestivalen i 2009

 

Landskappleiken var i 2009 på Geilo 25.- 28.juni. Me var 11 frå laget og spelte til dans på laurdagskvelden. Landsfestivalen vart arrangert i lag med Landskappleiken.

 

Vestlandskappleiken 2009 var i Jostedalen 2.-4. oktober. Kari Malmanger deltok og vann klassen for ”Vokal folkemusikk senior”. I open klasse fekk ho 2.plass.

 

 

                                                                                                                 side 2 av 3

Arrangement

 

Den 24.oktober arrangerte me kulturkveld / folkemusikk i Herøysund Grendahus. Svært vellukka med ”Røysterett for alle” som gode medhjelparar. (Sjå ellers heimesida vår for meir detaljar.)

 

21.mars inviterte laget til kurs i felespel i Rosendal. Irene Bjørke hadde 2 elevar på fiolin og Arne Jordan 1 elev på hardingfele. (Sjå ellers heimesida vår.)

 

Speleoppdrag.

Av ymse grunnar har det vore få gjennomførte speleoppdrag dette året.

2 gonger måtte me melda avbud. Me kunne ikkje stilla på Kulturfestivalen og heller ikkje på postvegopning på Sandvoll.

Me spelte til 2 kryss sitt julebord på ”Snikkeriet” 09.12.09.

Det var og meininga at me skulle spela til julehandelen i Rosendal, men det måtte ogso avlysast,- i hovedsak pga vertilhøve.

 

Opplæring /Utlån av feler/Rapport frå Utval

 

Rett før årsskiftet fekk me endeleg nytta dei midlane me fekk til kjøp av ei utlånsfele.

Me fekk kr.9000,- i stønad og medrekne desse pengane, hadde styret  bevilga opptil kr 15.000,- til kjøp av ny fele. Den nye fela (laga av Bjarne Øen) fekk me for kr.13000,- rett nok utan boge. Laget disponerer no 5 feler. Kvar dei er for tida finn ein i bilaget til rekneskapen.

 

Laget har i 2009 kjøpt inn ein boge som mangla til ei av utlånsfelene. Arne Draugsvoll overtok den nye bogen som erstatning for den han hadde lånt ut.

Utvalet for opplæring og rekruttering fekk istand kurs for felespel 21.mars. (sjå under arrangement.)

Diverre vart det ikkje undervisning på hardingfele i kulturskulen frå hausten  2009. Irene er som kjent hamna på Rauland og dermed vart det vanskeleg å halda oppe aktiviteten.

Idunn Uglehus Bøyum er den einaste som har tilknytning til laget og har vore med eit par gonger saman med Arne Jordan.

 

 

Heimesida.

Heimesida som vart oppretta i mai 2008 fungerar toleg bra som ”logg” og oppslagsverk for laget. Sidene er mykje besøkt og melodiane på repertoarsida  vert

ofte lasta ned uvisst av kven.  

                                                                                                side 3 av 3

Økonomi/Rekneskap/Eiga

 

I høve til måten laget vert dreve på, er økonomien tilfredsstillande. Bankinnskotet pr 1.1.2010 er kr.16.925,49 mot kr. 24.248,39 året før. Når ein tek omsyn til at det vart brukt kr.13.000,- rett før årsskiftet er dette resultatet positivt. (Sjå ellers under tilskotsordningar og budsjett for 2010.) Me har og kjøpt inn ein ny boge og nytt trekk

til bassen. Det er ogso betalt inn forskot på hytte til landskappleiken på Voss med

kr. 2016,-.

 

I årsmeldinga for 2008 framgår det at Arne Draugsvoll skuldar laget kr.2000,- for fela han bytte med laget. Styret har bestemt å stryka denne gjelda som takk for innsatsen Arne har gjort for laget og fordi han har lova å testamentera felene sine til Kvinnherad Folkemusikklag.

 

 

Tilskotsordningar.

 

Søknad om vaksenopplæringsmidlar er no komen inn i faste former og det har gjeve resultat siste året. For haustsemesteret 2008 fekk me utbetalt kr. 4312,- og for vårsemesteret 2009,- kr.5225,-. Tils. kr. 9537,-. Oppgjersskjema for hausten 2009 er sendt inn og likeeins søknad for vårsemesteret 2010.

Me har opptent kr. 4007 av grasrotandelen frå Norsk Tipping i 2009. Av dette har me fått inn på konto kr. 2423 før årsskiftet.

 

Generelt

 

Stort sett er styret nøgd med året under eitt. Kulturkvelden i Herøysund var vel det mest positive. Deltakinga på Landskappleiken var også ei positiv oppleving for laget. Sjølv om det gjennomsnitlege talet for frammøte på øvingane var bra, så har me nok stridd med for mykje varierande frammøte. Dette gjer nok sitt til at den musikalske framgongen ikkje vert så stor som ein kan ynskja.

Det mest negative er vel fråvære av aspirantar på felespel. Men om dette er vanskeleg, så er det så viktig for framtida til laget at det framleis må haldast fokus på å styrkja felespelet både i melodival og i antall felespelarar.

 

 

    

                                                 -  Styret -


Årsmelding 2008.

Kvinnherad Folkemusikklag

 

                  Årsmelding for 2008

 

Styret/tillitsvalde

 

Desse har sete i styret:

 

Magnar Eide             Leiar         (På val)

Kristian Bruåsdal      Kasserar   (På val)

Laila Seglem             Sekretær

Arne Draugsvoll        Styremedl.

Arne Sunde              Varamedl.

Karin Thauland        Varamedl. (På val)

 

Andre grupper:

 

Valnemnd: Karin Thauland, Jakob Gjerde

Revisorar:Arne Draugsvoll, Øyvind Hardeland

Repertoarnemnd: Arne Draugsvoll, Magnar Eide, Birger Moss

Utval for oppl./rekruttering: Egil Våge, Laila Seglem, Irene Bjørke

Musikalsk leiar: Arne Draugsvoll

 

Møter/styremøter

 

Etter årsmøte i februar 2008 har me hatt 4 styremøter,- 2 hjå Laila og 2 korte møte i samband med øving. Det har dessutan vore diskutert saker på tradisjonelt vis i matpausen på øvingane.

 

Medlemstal

 

På grunn av omlegging av datasystemet til LfS vart innbetalingar av kontingent og oppgjer til laget svært forseinka i 2008. Me har pr.31.12.08. ikkje fått oppgjer for dei som var seint ute med innbetalinga. Men me skal ha 23 betalande medlemer i laget.

Talet ved forrige årsskifte var 25.

Når / om vedtektene vert vedtekne på årsmøtet, vil me opna for at støttemedlemer/

passive medlemer kan betala lagskontingent direkte. Dette vil kunna gje oss fleire støttemedlemar.

 

Aktivitetar

Øving o.l.

Me hadde faste øvingar kvar onsdag frå og med  9.januar til og med 27.aug. Frå og med 2.september har me øving kvar tirsdag.

Med øvingskveldar og andre speleoppdrag har me vore samla 42 gonger i 2008.

I gjennomsnitt har me vore 8 deltakarar på samlingane.

 

Reising/Festivalar

10 av medlemene våre var innom Blømingsfestivalen 23.-25. mai. Me var ikkje med i konkuransespeling og det vart heller ikkje dansespeling på oss.

 

Landskappleiken var i 2008 på Oppdal 25.-29. juni. Kari Malmanger deltok og vart nr.5 i Vokal, klasse B. Det vart ikkje at andre frå laget reiste på kappleiken.

 

Landsfestvalen var på Skjåk 16.-20. juli. Dagfrid var den einaste av oss som var på visitt.

 

Vestlandskappleiken var på Voss 10.-12. oktober. Irene stillte i klasse C-hardingfele og vart nr 9. Elles møtte Arne D , Kristian og Arne Jordan. Magnar var og innom og høyrde på Irene.  

 

Arrangement

7. februar stod laget for konsert med ”Ullsokk & Stilett” i amfiet på Malmanger skule.

25. oktober baud laget inn til folkemusikkveld i ”Snikkeriet” i Rosendal.

 

Speleoppdrag.

2. februar spelte me for Sigvald Eik då han fekk tildelt kulturprisen i Uskedalen.

13. februar spelte me i ”Raualøo” for Røde kors sine pasientvener.

13.mars spelte me for Søral-pensjonistane i kulturhuset på Husnes.

20.sept. spelte me til ei markering ved turstien i Guddal.

8.oktober var me på Husnestunet med pasientvenene.

10.november spelte me til trimdans i kulturhuset på Husnes.

10.desember spelte me til ”2 kryss” i ”Snikkereiet”.

 

Opplæring /Utlån av feler/Rapport frå Utval

Styret gjekk i møte den 7.mai 2008 inn for å oppretta eit utval for opplæring og rekruttering. Dei disponerer 4 stk feler som er utlånt:

Fele laga av Einar Løndal utlånt til Ragnhild Handeland ( frå desember 2008)

Fele laga av Erling Aanung utlånt til Gina Albrethson

Fele 3/4  laga av Martin Seim utlånt til Venke Iren Bjelland Holmedal

Fele laga av Edvin Flåm utlånt til Oda Albrethson

Styret har bevilga inntil kr.15000,- inkl. dei kr.9000,- som som laget fekk i tilskot til ei utlånsfele til. Utvalet har til no ikkje gjort bruk av desse midlane.

Arne Draugsvoll har lånt bort ein boge til ei av utlånsfelene. Det må difor skaffast ny boge slik at Arne får sin tilbake.

I sitt arbeid med rekruttering / opplæring har utvalet planar om eit semester/helgakurs om ikkje lenge.

Ellers må det nemnast at Irene har fått istand opplæring på hardingfele i kulturskulen. Ho har hatt 4 elevar som diverre no ved årskiftet er redusert til 2. (Ragnhild Handeland og Gina Albrethson)

 

Heimesida.

Frå mai 2008 har laget vårt vore på nett med eiga heimeside. Løysinga er nokso enkelt bygt opp og begrensa i måten å presentera stoffet, men er likevel godt motteken og mykje besøkt. Reknar med at det er positivt for laget. Men det stiller krav til oppfylgjing av ei slik side. Alle vert oppfordra til å bidra med innspel. Tenk marknadsføring av laget og folkemusikken !

 

Økonomi/Rekneskap/Eiga

 

Av rekneskapen framgår at me har kr. 28570,39 i rørleg kapital mot kr. 25610,81

året før.

Av kapitalen i bank på kr. 24.248,39, må ein merka seg at kr.9000,- av desse midlane er tilskot til kjøp av utlånsfele.

I summen ”tilgode av debitorar” på kr.1930,- inngår mellom anna at Arne Draugsvoll skuldar kr. 2000,- for fela han bytte med laget for ei tid tilbake.

Laget har ogso tilgode oppgjer frå LfS for 4 medlemer, dvs kr.400,-.

 

Tilskotsordningar.

 

På årsmøtet ifjor gjorde Kristian merksam på at ein måtte passa på å søkja om midlar som ein kan ha krav på. Dette er også teke med i vedtektene som eindel av styret si oppgåve. Det er viktig at ein her får innarbeidde rutinar,- spesielt for å søkja om vaksenopplæringsmidlar som har faste fristar 1.juli og 1.januar kvart år.

Det vart sendt ein søknad i all hast til 1.juli 2008, men pga rot med adresser er dette ikkje ordna fullt ut pr.dags dato. Det vert no sendt søknad litt for seinka for vårsemesteret.

Som kjent var me heldige og fekk innvilga kr.9000,- etter søknad på det som kallast FRIFOND .

Me hadde ogso søknad om midlar hjå hjå Sparebank 1 som vart avslått.

 

Generelt

 

Styret vurderer året som er gått som eit middels aktivt år. Av ymse årsaker,-mellom anna store avstandar, vart det lite festivaldeltaking. Folkemusikkvelden som vart arrangert tykkjer me var eit godt tiltak, sjølv om oppslutnaden frå publikum var dårleg.

Ekstremveret får ta noko av skulda for manglande oppslutnad. At me har fått heime-side og vedtekter for laget ser me og som positivt. For framtida så er målet om å få fleire faste felespelarar det viktigaste.

 

                                         -  Styret -


Årsmelding 2007

Årsmelding

2007

Kvinnherad folkemusikklag

 

 

Desse har  sete i styret året 2007

 

Arne Sunde                 leiar

Laila B. Seglem            skrivar (på val)

Kristian Bruåsdal         kasserar

Arne Draugsvoll           styremedlem (på val)

Karin Thauland            vararepresentant

Irene Bjørke                -  --  --  --  --

 

Andre grupper.

Revisorar:        Arne Draugsvoll og Øyvind Hardeland

Valnemnd:        Jakop Gjerde og Karin Thauland

Repertoarnemnd: Arne Sunde, Arne Draugsvoll og Birger Moss.

 

Året starta med ein travel vår. Vi tok på oss å arrangera Hordamønstring den 10.mars, og med knapp tid vart det mange møte og mykje arbeid med dette. Arrangementet gjekk veldig bra, men lita påmelding og dårleg ver gjorde at det kom får tilhøyrarar. Det gledelege var at vår eigen Irene Bjørke deltok på hardingfele, og at dansen på kvelden var vellukka med bra oppmøte .

 

Vi heldt fram med gode øvingar fram mot  to store mål: 1 Blømingsfestivalen i Kinsarvik 18.-19. mai . Vi deltok i dansespel fredagskvelden og konkurransespel på laurdag. 2 Landskappleiken på Geilo 27. juni-1.juli. Folkemusikklaget hausta lovord for speling til dans i Geilo Samfunnshus. Elles var det mykje hygge og godt spel på felles hytte. Kari Malmanger var med og konkurrerte og gjorde ein heidarleg innsats.

 

Hausten var rolegare, men vi har tilsaman hatt 37 øvingar  og 2 styremøte i 2007. Kvar onsdag møtest vi og spelar frå 19:30-21:30

 

Arne Jordan heldt fram med kurskveldane for laget i 2007. To av medlemene våre, Kari Malmanger og Irene Bjørke var med på Vestlandskappleiken på Jølster sist haust. Kari vart nr 1 i B-klassa og Irene nr 12. Irene har elles undervist  3 elevar annankvar fredag i hardingfelespel. På tampen av 2007 spelte vår trufaste felespelar Kristian Bruåsdal (86) inn ein cd med 7 slåttar i studioet til Lars Storegjerde. Denne cd’en er meint både som nedteikning og som øvingshjelp for laget.

Folkemusikklaget har i 2007 harr 13 speleoppdrag. Musikalsk leiar er Arne Draugsvoll.

 

Laila Bokn Seglem

 

 

SPELEOPPDRAG 2007

 

19. januar        Årsmøte på Fjordressidensen, Skånevik

24. februar       Speling på pensjonistfest i Herøysund

10. mars          Dansespeling på Hordamønstring i Rosendal Samfunnshus

17. maiSpeling på Seimsfoss og Husnes Kulturhus

18. maiDansespeling på Blømingsfestivalen.

19. mai            Konkurransespeling --- ---- ---

9. juni              Speling på Torgdagar i Skånevik

23. juniSpeling på jonsokfeiring i Steinparken

29. juniDansespeling på Landskappleiken

20. august        Speling på Rødtunet, Uskedalen

27 september   Speling ved arr Syng med oss.Uskedalen.

19 november   Speling til trimdansen, Husnes.

1.desember      Spleing i Dønnhaugkjellaren,